FPV Drone Components Table: How to match FPV components?

جدول اجزای FPV Drone: چگونه اجزای FPV را مطابقت دهیم؟

اگر تازه کار هستید، نمی دانید چگونه اجزای مختلف FPV را پیکربندی کنید. خوب، این جدول جستجو ممکن است برای شما بسیار مفید باشد. از جمله تطبیق پروانه ها، باتری ها، موتورها، وزنه های پرواز و غیره.

وزن خشک: وزن کل پهپاد بدون باتری.

 

 

 

 

 

بازگشت به وبلاگ